Tlačivá na stiahnutie

Kontakt na obecný úrad: 045 54 02 631

 • Tlačivá na stiahnutie


  Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad
  Obec Senohrad

  (36 kB)

  (30 kB)

  Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
  Spoločná obecná úradovňa Krupina

  (38 kB)

  (100 kB)

  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
  Spoločná obecná úradovňa Krupina

  (55 kB)

  (100 kB)

  Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
  Spoločná obecná úradovňa Krupina

  (33 kB)

  (100 kB)

  Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby
  Spoločná obecná úradovňa Krupina

  (40 kB)

  (100 kB)

  Záväzné vyhlásenie dozora
  Spoločná obecná úradovňa Krupina

  (33 kB)

  (100 kB)

  Ohlásenie zmeny v užívaní stavby
  Spoločná obecná úradovňa Krupina

  (33 kB)

  (60 kB)

  Návrh na vydanie územného rozhodnutia
  Spoločná obecná úradovňa Krupina

  (33 kB)

  (70 kB)

  Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
  Spoločná obecná úradovňa Krupina

  (33 kB)

  (90 kB)

  Žiadosť o povolenie rozkopania verejného priestranstva
  Obec Senohrad

  (20 kB)

  (50 kB)

  Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k projektu stavby
  Obec Senohrad

  (20 kB)

  (40 kB)

  Žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení
  Obec Senohrad

  (20 kB)

  (100 kB)

  Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
  Obec Senohrad

  (20 kB)

  (100 kB)

  Ohlásenie drobnej stavby
  Obec Senohrad

  (20 kB)

  (100 kB)

  Žiadosť o určenie súpisného čísla
  Obec Senohrad

  (30 kB)

  (90 kB)

  Žiadosť o vydanie Osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov.
  Obec Senohrad

  (90 kB)