Profil VO

Kontakt na obecný úrad: 045 54 02 631

 • Profil VO

  Verejný obstarávateľ: Obec Senohrad

  Sídlo: 962 43 Senohrad 151

  Štatutárny zástupca: Oľga Bartková, starostka obce

  Obec Senohrad je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods.1 písm.b) zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon ) a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.

  Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.

  Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek. Obec Senohrad vypracovala „Internú smernicu pre zadávanie zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky". Účelom tejto smernice je vytvorenie rámca pre jednotný, efektívny a hospodárny postup pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitná zákazka.

  Spoločná obecná úradovňa Krupina

  Referent verejného obstarávania:
  Ing. Norbert Kemp
  e-mail: norbert.kemp@krupina.sk
  t.č.: +421 905 755 890  Priložené dokumenty(2):