Dodatok č.1 k VZN č. 1/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Senohrad, schválené dňa 28.6.2011 uzn. č. 5/2011

Kontakt na obecný úrad: 045 54 02 631