VZN Obce Senohrad o určení miesta a času zápisu do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Senohrad

Kontakt na obecný úrad: 045 54 02 631