Všeobecne záväzné nariadenie obce Senohrad o miestnej dani za psa

Kontakt na obecný úrad: 045 54 02 631