VZN Obce Senohrad o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území Obc

Kontakt na obecný úrad: 045 54 02 631