Určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na území Obce Senohrad na rok 2018

Kontakt na obecný úrad: 045 54 02 631