O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Senohrad

Kontakt na obecný úrad: 045 54 02 631